Dapli vita per flüms ed auals

In october 2005 è vegnì inaugurà a Samedan il nov percurs dal Flaz. Jau hai accumpagnà sco commembra dal Fondo svizzer per la cuntrada quest project e pudì constatar ch’il è pussaivel da realisar comunabelmain in’ovra dal tschientaner. „Dain vita a flüms ed auals“ era il titul da mia Marella critica en il Chardun-Online, in